طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1384
پدیدآورندگان:
منصور عرب چم جنگلی[پدیدآور اصلی]
چکیده: در این پروژه یک روش سینتیکی -کاتالیتیکیاسپکتروفتومتری ساده و حساس برای اندازه گیری اگزالات ارائه شده است.روش بر اساس اثر فعال سازی یون اگزالات در واکنشاکسایش یدید به وسیله برمات که به وسیله یون آهن(II‎) ککاتالیز می گرددقراردارد.واکنش از طریق اندازه گیری افزایش جذب یون تری یدید در طول موج ‎۳۵۲نانومتر دنبال گردید.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندازه گیری اگزالات #روش سینتیکی- کاتالیتیکی #اکسایش کاتالیزوری یدید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)