پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
سپیده سلطان پناه [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از کار تحقیقی حاضر استفاده از روش نوین طراحی و ساخت حسگرهای نوری برای اندازه گیری یونهای مس(II) و CN- می باشد. حسگر اول برای اندازه گیری مس (II) طراحی شده است. برای ساخت این حسگر واکنشگر جدید 1- فنیل -1و2- پروپان دی ان -2-اکسیم تیوسمی کربازون (PPDOT) سنتز شد و روی فیلم پلیمری تری استیل سلولز تثبیت گردید. مس(II) با لیگاند تثبیت شده روی سطح فیلم در محیط بافری 5/8=pH کمپلکس تشکیل می دهد و میزان جذب در طول موج 401 نانومتر افزایش می یابد که این افزایش با غلظت یون مس(II) متناسب است. این حسگر دارای تکرارپذیری و تکثیرپذیری مناسب و زمان عمر 3 هفته می باشد. رابطه اختلاف جذب و غلظت مس(II) در گستره غلظتی 4-^10*2/0-6-^10*8/0 مولار خطی می باشد. حد تشخیص روش برابر با 6-^10*7/55 مولار (معادل 0/48 میلی گرم بر لیتر) با زمان پاسخ 8 دقیقه است. این حسگر را می توان به وسیله محلول تیواوره 5 درصد در مدت 5 دقیقه بازیابی کرد. روش ارائه شده برای اندازه گیری مس(II) در نمونه های آلیاژهای سنتزی و آب شهر با موفقیت به کار برده شده است. حسگر دوم برای اندازه گیری آنیون سیانید طراحی شده است. برای ساخت این حسگر، واکنشگر کریستال ویولت روی فیلم پلیمری تری استیل سلولز تثبیت گردید. سیانید با کریستال ویولت تثبیت شده روی سطح فیلم در محیط بافری 5/4= pHواکنش می دهد و میزان جذب در طول موج 600 نانومتر کاهش می یابد که این کاهش با غلظت سیانید متناسب است. . این حسگر دارای تکرارپذیری و تکثیرپذیری مناسب و زمان عمر 5 هفته می باشد. رابطه بین اختلاف جذب و غلظت سیانید در گستره غلظتی 850-50 میلی گرم بر لیتر خطی می باشد. حد تشخیص روش برابر با 5/5 میلی گرم بر لیتر با زمان پاسخ 4 دقیقه است. این حسگر را می توان به وسیله محلول کریستال ویولت با غلظت 4-^10 مولار (حلال آبّ) طی زمان 30 ثانیه بازیابی کرد. روش ارائه شده برای اندازه گیری سیانید در نمونه های آب رودخانه و آب شهر با موفقیت به کار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حسگر نوری #جذب #PPDOT #مس(II) #کریستال ویولت #سیانید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)