پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه کریمی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: 8،7،6،5-تترابرمو-3،2-دی‌هیدرو-4،1-فتالازین‌دی‌اون از طریق واکنش ، 3،2-دی‌هیدرو-4،1-فتالازین‌ دی‌اون با هیدرازین هیدرات در حضور هیدروکلریک اسید سنتز گردید. مونومر به‌دست آمده با دی‌ایزوسیانات تولیلن‌دی‌ایزوسیانات و پلی‌اتیلن‌گلیکول‌های 400 و 1000 وارد واکنش پلیمرشدن گردیده و پلی‌اورتان-اوره‌های جدید سنتز شدند. همچنین از واکنش فتالیک‌انیدرید با هیدرازین هیدرات 3،2-دی‌هیدرو-4،1-فتالازین‌دی‌اون سنتز گردید و ماده حاصل با تولیلن دی‌ایزوسیانات و پلی‌اتیلن‌گلیکول‌های 400 و 1000 وارد واکنش و پلی‌اورتان-اوره‌های جدید سنتز شدند. ساختار پلیمرهای سنتز شده با استفاده از طیف‌سنج مادون قرمز، ویسکومتر، آنالیز حرارتی و رادیوگرافی شناسایی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فتالازین #تولیلن‌دی‌ایزوسیانات #پلی‌اتیلن گلیکول #پلی‌اورتان #رادیوگرافی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)