پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
سمیه یوسفی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: واکنش 4-(4-آمینوفنیل)‌ یورازول با تترابرمو فتالیک انیدرید در مخلوط پیریدین و استیک اسید، آمیک اسید مربوطه را ایجاد کرد. حرارت دادن آمیک اسید در مخلوط پیریدین و استیک اسید 4-(4-تترابرمو فتالیمیدوفنیل)-4,2,1-تری آزولیدین-5,3-دی‌اون را تولید کرد. ساختار ترکیب سنتز شده به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته ای تأیید گردید. 4-(4-تترابرمو فتالیمیدوفنیل)-4,2,1-تری آزولیدین-5,3-دی‌اون. با هگزامتیلن دی ایزوسیانات، ایزوفورون دی ایزوسیانات و تولیلن دی یزوسیانات در حلال DMF پلیمره شده، پلی اوره های جدید با گرانروی dLg-1 0/23-0/09 به دست آمد. ساختار پلیمرهای سنتز شده به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز و داده‌های حاصل از آزمایشات آنالیز عنصری تأیید گردید. 4-(4-نیتروفنیل)‌ یورازول با هگزامتیلن دی ایزوسیانات، ایزوفورون دی ایزوسیانات و تولیلن دی ایزوسیانات واکنش داده شد. ترکیب به دست آمده بدون جداسازی با 4-(4-تترابرمو فتالیمیدوفنیل)-4,2,1-تری آزولیدین-5,3-دی‌اون در حلال DMF پلیمره شده، کوپلی اوره های جدید با گرانروی dLg-1 0/24-0/08 به دست آمد. ساختار کوپلیمرهای سنتز شده به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز و داده‌های حاصل از آزمایشات آنالیز عنصری تأیید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#4-(4-آمینوفنیل) یورازول #4-(4-تترابرموفتالیمیدوفنیل)- 1 #2 #4-تری آزولیدین-3 #کوپلی اوره #هگزا متیلن دی ایزوسیانات #ایزوفورون دی ایزوسیانات #تولیلن دی ایزوسیانات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)