پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فاطمه مفیدیان [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: 4-(فتالیمیدو-N-ایل)-4،2،1-تری آزولیدین-5،3-دی اون از طریق واکنش 4-آمینو-4،2،1-تری آزولیدین-5،3-دی اون با فتالیک انیدرید در حضور تترابوتیل آمونیوم برمید ساخته شد. یورازول به دست آمده با دو نوع دی ایزوسیانات : متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و 4،1-فنیلن دی ایزوسیانات وارد واکنش پلیمر شدن گردید. پلی اوره های به دست آمده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز، رزونانس مغناطیسی هسته، ویسکومتری، آنالیز حرارتی و تجزیه عنصری شناسایی شدند. همچنین، 4-(فتالیمیدو-N-ایل)-4،2،1-تری آزولیدین-5،3-دی اون با دو نوع دی اسیدکلرید : سوکسینیل کلرید و ترفتالوئیل کلرید وارد واکنش پلیمر شدن شد. پلی آمید های به دست آمده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز، رزونانس مغناطیسی هسته، و همچنین ویسکومتری، آنالیز حرارتی و تجزیه عنصری شناسایی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تترا بوتیل آمونیوم برمید - دی ایزوسیانات - پلی اوره - پلی آمید - ویسکومتر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)