پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سمیه حبیبی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: ترکیب تترا برمو فتالیمیدو-1،2،4-تری آزولیدین-3،5-دی اون از واکنش تترا برمو فتالیک انیدرید با یورازین در حلال -N,Nدی متیل استامید (دی مک) ساخته شد. ساختار مونومر سنتز شده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته ای شناسایی و تایید گردید. ترکیب تترا برمو فتالیمیدو-1،2،4‏‎-‎تری آزولیدین-3،5-دی اون به عنوان مونومر جدید با فنیل ایزوسیانات واکنش داده شده، محصول، به عنوان ساختار مدل برای واکنش های پلی مر شدن انتخاب شد. ساختار مدل به کمک طیف سنجی IR و 1HNMR شناسایی و تایید شد. ترکیب تترا برمو فتالیمیدو-1،2،4-تری آزولیدین-3،5-دی اون با هگزا متیلن دی ایزوسیانات، تولیلن دی ایزوسیانات و ایزو-فورون دی ایزوسیانات در حلال -N,Nدی متیل استامید (دی مک) خشک واکنش داده شد و پلیمر های جدید با گرانرویdlg-1 0/73-0/83 به دست آمد. ساختار این پلیمرها به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته ای و خواص حرارتی آنها با استفاده از (TGA(Thermogravimetric Analysis مطالعه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تترا برموفتالیک ایندریو #مونومرسنتز شده #طیف سنجی مادون قرمز #رزونانس مغناطیسی هسته ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)