پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سینا کریمی [پدیدآور اصلی]، حبیب احمدی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، تحلیل رزونانس غیرخطی غشای مستطیلی هایپرالاستیک بر بستر الاستیک غیرخطی وینکلر-پسترناک تحت‌ فشار خارجی گسترده و یکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار ماده ای این غشا تراکم ناپذیر، همگن و ایزوتروپیک می باشد. بستر الاستیک غیرخطی شامل دو جمله ی خطی وینکلر و پسترناک و یک جمله ی غیرخطی درجه سه وینکلر می باشد. با استفاده از تئوری غشای هایپرالاستیک با فرض تغییرشکل محدود و اصل هامیلتون، معادلات حاکم بر سیستم استخراج گردیده است. همچنین با توجه به تابع چگالی انرژی کرنشی مدل ساختاری هایپرالاستیک نئو-هوکین، انرژی جنبشی، کار ناشی از بارگذاری گسترده و فشار یکنواخت و اثرات میرایی تعیین گردیده است. با اعمال روش گلرکین و با درنظر گرفتن خیز تک مود و دو مود، معادله حرکت غیرخطی با مشتقات جزئی در جهت عرضی به معادلات دیفرانسیل معمولی در حوزه ی زمان تبدیل شده است. سپس با استفاده از روش مقیاس های چندگانه به تحلیل رزونانس های اولیه و ثانویه برای حالت های تک مود و دو مود پرداخته شده است. در انتها اثر پارامتر های مختلفی همچون نرخ کشیدگی، دامنه تحریک خارجی، ضریب میرایی (نسبت میرایی)، پارامترهای بستر الاستیک و همچنین اثر پارامتر تنظیم σ بر روی رفتار ارتعاشی غشای مستطیلی هایپرالاستیک مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#غشای مستطیلی هایپرالاستیک #مدل ساختاری نئو-هوکین #تحلیل رزونانسی #بستر الاستیک غیرخطی وینکلر-پسترناک #رزونانس اولیه #رزونانس ثانویه #روش مقیاس های چندگانه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)