پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سارا کرمیان دهکردی [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: در پایان نامه حاضر یک روش تحلیلی به منظور بررسی کمانش غیر خطی پنل های استوانه ای نازک هدفمند تقویت شده با تقویت کننده های مایل بر بستر الاستیک تحت بار گذاری های مکانیکی، حرارتی، ترمو مکانیکی و هیگرو ترمو مکانیکی ارائه شده است. پنل دارای نقص هندسی اولیه و خواص وابسته به دما می باشد. شرایط مرزی پنل چهار لبه ساده و بستر الاستیک بر اساس مدل پیشنهادی وینکلر و پسترناک فرض شده است. جنس تقویت کننده ها از فلز بوده و تحلیل حاضر بر پایه روش تقویت کننده های تکه ای لخنیتسکی می باشد. روابط کرنش-جابه جایی با توجه به روابط غیر خطی فن کارمن-دانل و تئوری کلاسیک پوسته ها به دست آمده است. برای تحلیل استاتیکی غیر خطی مسأله از تابع تنش و روش گالرکین استفاده شده است. تأثیر زاویه تقویت کننده ، پارامتر های هندسی از قبیل نسبت طول کمان به ضخامت پنل و نسبت طول کمان به شعاع انحنا، شاخص کسر حجمی، نقص هندسی اولیه، سفتی بستر الاستیک و درصد رطوبت بر پس کمانش پنل هدفمند برای بار گذاری های ذکر شده، بررسی شده است. در بارگذاری ترمو مکانیکی تأثیر وجود گرادیان دما در ضخامت پنل و تأثیر شرایط مرزی مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پنل استوانه ای تقویت شده هدفمند #تحلیل استاتیکی غیرخطی #پس کمانش #بستر الاستیک #بار ترمو مکانیکی #روش تحلیلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)