پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
کامران فروتن [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]، هاشم بابایی [استاد مشاور]
چکیده: پوسته های استوانه ای تقویت شده، در صنایع هوافضا کاربرد زیادی دارند. تحلیل دقیق و عددی پوسته های تقویت شده در صنعت گامی موثر در جهت طراحی این گونه پوسته ها می باشد. در این پایان نامه یک روش به منظور بررسی پوسته های استوانه ای مدرج تابعی تقویت شده با تقویت کننده های نامتقارن و در حالت خاص، تقویت کننده های متقارن و یا تقویت کننده های طولی و حلقوی که توسط محیط الاستیک احاطه شده و تحت فشار عرضی قرار دارد، ارائه‌شده است. شرط مرزی پوسته دو سر ساده و محیط الاستیک با دو پارامتر بستر الاستیک مدل پیشنهادی وینکلر-پاسترناک فرض شده است. البته برای تحلیل دینامیکی، بستر الاستیک غیر خطی نیز در نظر گرفته شده است. جنس تقویت کننده ها از مواد مدرج تابعی می باشد. روابط کرنش-جا به جایی با توجه به روابط غیرخطی فن-کارمن و تئوری کلاسیک پوسته ها به دست آمده است. برای حل دینامیکی غیرخطی مسأله از روش تقویت کننده های تکه ای و روش گالرکین استفاده شده است. با در نظر گرفتن یک عبارت سه جمله-ای برای شکل خیز، رابطه فرکانس-دامنه ارتعاش غیرخطی به شکل ساده ای تبدیل می شود. پاسخ دینامیکی غیرخطی با روش رانگ کوتا مرتبه چهارم به دست می آید. رفتار کمانش دینامیکی غیرخطی پوسته های مدرج تابعی تقویت شده نیز بر اساس معیار بدیانسکی-راث بررسی می شود. اثر پارامتر هایی از جمله تقویت کننده ها، بستر الاستیک و نیروی تحریک بر منحنی ارتعاش غیر خطی فرکانس-دامنه و تأثیر میرایی و سرعت بارگذاری بر پاسخ های دینامیکی غیر خطی پوسته های استوانه ای مدرج تابعی، بررسی شده است. هم چنین فرکانس های طبیعی، بار های کمانش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی نیز محاسبه شده است. در تحلیل استاتیکی، تأثیر پارامتر های متفاوت ابعادی، مد های کمانش، شاخص کسر حجمی ماده و تعداد تقویت کننده ها بررسی شده است. نتایج عددی نشان می دهد که تقویت کننده ها و بستر الاستیک باعث بالا بردن پایداری پوسته ها شده است. هم-چنین افزایش ضخامت پوسته، کاهش شاخص کسر حجمی، بالابردن تعداد تقویت کننده های طولی و حلقوی و به کاربردن بستر الاستیک باعث افزایش بار بحرانی کمانش شده است. هم چنین تأثیر زوایای متفاوت تقویت کننده ها و خواص وابسته به دما بر روی نتایج، در هر دو حالت استاتیکی ودینامیکی بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته استوانه ای تقویت شده #تحلیل دینامیکی غیر خطی #پس کمانش #بستر الاستیک #مواد مدرج تابعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)