پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مروارید اسمعیلی [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه یک روش تحلیلی به منظور بررسی کمانش پوسته های کروی حلقوی نازک کم عمق متغیر تابعی تقویت شده با تقویت کننده های حلقوی بر بستر الاستیک، تحت فشار یکنواخت خارجی و بار گذاری های حرارتی و ترمو-مکانیکی ارائه شده است. شرایط مرزی پوسته تکیه گاه ساده است؛ همچنین محیط الاستیک، با دو پارامتر مدل پیشنهادی وینکلر و پاسترناک برای بستر الاستیک فرض شده است و خواص مواد وابسته به دما می باشد. توزیع مواد پوسته از قانون توانی مواد متغیر تابعی پیروی می کند. جنس تقویت کننده ها از سرامیک بوده و به صورت حلقوی قرار گرفته اند. تحلیل حاضر بر پایه روش تقویت کننده های تکّه ای لخنیتسکی می باشد. روابط کرنش-جا به جایی با توجه به روابط غیر خطی فن کارمن-دانل و تئوری کلاسیک پوسته ها به دست آمده است. جهت تحلیل کمانش غیر خطی مسأله، از تابع تنش و روش گالرکین استفاده شده است. اثر پارامتر های هندسی، سفتی بستر الاستیک، شاخص کسر حجمی و همچنین تأثیر وابستگی خواص مواد به دما بر پس کمانش پوسته-های کروی متغیر تابعی، برای بار گذاری های ذکر شده، بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته کروی تقویت شده #مواد متغیر تابعی #تحلیل استاتیکی غیر خطی #پس کمانش #تقویت کننده-های حلقوی #بستر الاستیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)