پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
ام البنین غریب [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد راهنما]
چکیده: 5،6،7،8-تترابرمو-2،3-بیس(2-هیدروکسی‌‌اتیل)-2،3-دی‌‌هیدرو-1،4-فتالازین‌‌دی‌‌اون از طریق واکنش 5،6،7،8-تترابرمو-2،3-دی‌‌هیدرو-1،4-فتالازین‌‌دی‌‌اون با 2-برمو اتانول در حضور تری اتیل آمین سنتز گردید. مونومر به دست آمده با دی ایزوسیانات های هگزامتیلن دی ایزوسیانات، تولیلن دی ایزوسیانات، ایزوفورن دی ایزوسیانات، متیلنن دی فنیل دی ایزوسیانات و1،4-فنیلن دی ایزوسانات وارد واکنش پلیمر شدن گردید و پلی اورتان های جدبد سنتز شدند. همچنین از طریق واکنش 5،6،7،8-تترابرمو-2،3-دی‌‌هیدرو-1،4-فتالازین‌‌دی‌‌اون با ایزوسیانات متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و 1،4- فنیلن دی ایزوسیانات، پلی اوره جدید تهیه شد. ساختار پلیمرهای سنتز شده با استفاده از طیف سنج مادون قرمز، رزونانس مغناطیس هسته ای و همچنین ویسکومتر، آنالیز حرارتی و تجزیه عنصری شناسایی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی اورتان #پلی اوره #ویسکومتر #آنالیز حرارتی #طیف سنج مادون قرمز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)