پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید مرتضی سجادی نیا [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: از واکنش 2-برمو اتانول با نسبت‌های 5/1 و 3 برابر مولی با فتال‌هیدرازید و در حضور تری‌اتیل‌آمین و حلال DMAc، به ترتیب مونومرهای 2-(2-هیدروکسی‌اتیل)-3،2-دی‌هیدرو-4،1-فتالازین‌دی‌اون و 3،2-بیس(2-‌هیدروکسی‌اتیل)-3،2-دی‌هیدرو-4،1-فتالازین‌دی‌اون سنتز گردید. ساختار مونومرهای مورد نظر با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز و 1H-NMR مورد تایید قرار گرفت. در اثر واکنش مونومرهای به دست آمده با ترکیبات تولیلن دی‌ایزوسیانات، ایزوفورون دی‌ایزوسیانات و هگزامتیلن دی‌ایزوسیانات، پلی اورتان‌ها و پلی‌اورتان-اوره‌های جدید با گرانروی dlg^-1 0.6-0.45 به دست آمد. ساختار پلیمرهای به دست‌ آمده به وسیله‌ی روش‌های طیف سنجی مادون قرمز و 1H-NMR و همچنین آنالیز CHN تایید گردید. نتایج آنالیز گرمایی TGA ، مقاومت گرمایی خوب پلیمرهای به دست آمده را تایید کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2-دی‌هیدرو-4 #1-فتالازین دی‌اون #پلی‌اورتان #پلی‌اورتان-اوره.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)