پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
سارا سلدوزی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: واکنش 4-(4-آمینوفنیل)‌ یورازول با فتالیک انیدرید در مخلوط پیریدین و استیک اسید، آمیک اسید مربوطه را ایجاد کرد. حرارت دادن آمیک اسید در مخلوط پیریدین و استیک اسید 4-(4-فتالیمیدوفنیل)-4,2,1-تری آزولیدین-5,3-دی‌اون را تولید کرد. ساختار ترکیب سنتز شده به وسیله طیف‌سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته ای تأیید گردید. 4-(4-فتالیمیدوفنیل)-4,2,1-تری آزولیدین-5,3-دی‌اون با هگزامتیلن دی‌ایزوسیانات، و تولیلن دی‌ایزوسیانات در حلال DMF پلیمر شده، هموپلی‌اوره‌های جدید با گرانروی dLg^-1 26/0-21/0 به دست آمد. ساختار هموپلیمرهای سنتز شده به وسیله طیف‌سنجی مادون قرمز و داده‌های حاصل از آزمایشات آنالیز عنصری تأیید گردید. 4-(4-نیتروفنیل)‌ یورازول با هگزامتیلن دی‌ایزوسیانات، ایزوفورون دی‌ایزوسیانات و تولیلن دی‌ایزوسیانات واکنش داده شد. ترکیب به دست آمده بدون جداسازی، با 4-(4- فتالیمیدوفنیل)-4,2,1-تری آزولیدین-5,3-دی‌اون در حلال DMF پلیمر شده، کوپلی‌اوره‌های جدید با گرانرویdLg^-1 0/55 -0/4 به دست آمد. ساختار کوپلیمرهای سنتز شده به وسیله طیف‌سنجی مادون قرمز و داده‌های حاصل از آزمایشات آنالیز عنصری تأیید گردید. آنالیز حرارتی نیز برای هموپلی اوره ها و کوپلی اوره ها انجام شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آمینوفنیل یورازول #فتالیک ایندرید #4-(4-فتالمیدوفنیل)- 1 #2 #4-تری آزولیدین- 3 #5- دی اون #دی ایزوسیانات #پلی اوره ها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)