پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رامین نصیری [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، علی کیوانلو[استاد مشاور]
چکیده: ترکیب 1-فنیل پیرازولیدین-5،3-دی اون از تراکم بین دی-اتیل مالونات با 1 مول فنیل هیدرازین بدون حضور حلال ساخته شد. ساختار این ترکیب به کمک روش های طیف سنجی IR و 1H-NMR و اندازه گیری نقطه ذوب شناسایی و تأیید شد. ترکیب 4،1-بیس (1-فنیل پیرازولیدین-5،3-دی اون-4-ایلیدن متیل) بنزن از واکنش ترفتالدهید با 2 مول 1-فنیل پیرازولیدین-5،3-دی اون در حلال استیک اسید گلاسیال ساخته شد. ساختار مونومر به کمک طیف سنجی IR و 1H-NMR شناسایی و تأیید شد. این ترکیب با هگزامتیلن دی-ایزوسیانات، تولیلن دی ایزوسیانات و ایزوفوران دی-ایزوسیانات در حلال cMAD خشک واکنش داده شده، پلی مرهای جدید با گرانروی dLg-1 96/0-76/0 به دست آمد. ساختار این پلی مرها به وسیله ی طیف سنجی های IR و 1H-NMR، و خواص حرارتی این پلی مرها به وسیله ی TGA مورد مطالعه قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیرازولیدین #5 #3-دی اون #دی ایزوسیانات #پلیمر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)