طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1382
پدیدآورندگان:
سید علینقی طاهری[پدیدآور اصلی]
چکیده: بررسی سنتز فنل فتالئین از طریق واکنش فنل با انیدرید فتالیک نشان می دهد که واکنش بدون کاتالیزگر انجام نمی پذیرد. کاتالیزگرهای گوناگون نیز باید با بررسی تمام جوانب انتخاب شوند زیرا فنل(یکی از مواد اولیه واکنش) می تواند با کاتالیزگرهای اسیدی مانند اسید سولفوریک به راحتی واکنش دهد. همچنین بعد از تشکیل فنل فتالئین نیز امکان سولفوناسیون وجود دارد. متون شیمی ضمیمه نیز مشتقات فنل فتالئین مخصوصا ترکیبات سولفونه شده را گزارش کرده‌اند. لذا بهترین کاتالیزگر اسید فیفریک تشخیص داده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنتز فنال فتالئین #فنل #انیدرید فتالیک #کاتالیزگر #اسید سولفوریک #اسید فیفریک #سولفوناسیون
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)