پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
آدنیس آملی [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: افزایش نگرانی های زیست محیطی و پیشرفت فرآیندهای شیمی سبز، جایگزینی کاتالیزگرهای همگن را با انواع ناهمگن آن ضروری کرده است. در این پژوهش نانو بوهمیت که با استفاده از از پیش ماده آلومینیوم 2- بوتوکسید 2 مولار به روش هیدروترمال سل- ژل در دمای °C100 تهیه شد، به سبب مساحت سطح بالا (m2/g 326) و دارا بودن گروه های هیدروکسیل فراوان به عنوان یک بستر مناسب به کار گرفته شد. سپس طی 2 مرحله با لیگاند 3-تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین و سالیسیل آلدهید عامل دار شد. در ادامه کمپلکس هایی از وانادیوم و مولیبدن به نانو بوهمیت عامل دار شده اضافه گردید و کاتالیزگرهای ناهمگن تهیه شدند. سپس این کاتالیزگرها در واکنش های اپوکسایش سیکلواکتن به کار گرفته شدند و پارامترهای گوناکونی همچون مقدار کاتالیزگر (0، 5، 10، 15 ،20، 30 و 40 میلی گرم)، نوع حلال (کلروفرم، دی کلرو متان، تتراکلرید کربن، تولوئن، متانول، استون و استونیتریل)، مقدار حلال (0، 1، 2 و 3 میلی لیتر تتراکلرید کربن)، نوع اکسنده (ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید، هیدروژن پراکسید، اوره هیدروژن پراکسید و سدیم پریدات)، مقدار اکسنده (0، 1/0، 0/15، 0/0،3/2، 0/0،5/4 و 0/6 میلی لیتر)، دما (ºC 25 ، 40 و 85) و زمان (30، 45، 60، 90، 120، 150،180 و 210 دقیقه) بهینه سازی شدند. شرایط بهینه برای اپوکسایش 0/7 میلی مول سیکلواکتن با این کاتالیزگرهای ناهمگن، 15 میلی گرم کاتالیزگر، 1 میلی لیتر حلال تتراکلریدکربن و 4/1 میلی مول اکسنده ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید در دمای ºC85 بدست آمد. بالاترین بازده به دست آمده برای کاتالیزگر مولیبدن در زمان 120 دقیقه بود در حالیکه بالاترین بازده برای کاتالیزگر وانادیوم در زمان طولانی تر 210 دقیقه بدست آمد. این کاتالیزگر 4 بار بدون افت بازده، بازیافت و دوباره به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو بوهمیت #سل ژل #باز شیف #کاتالیزگر ناهمگن مولیبدن #کاتالیزگر ناهمگن وانادیوم #اپوکسایش #سیکلواکتن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)