پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فائزه مهدی نژاد گل خطمی [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق نانو ذرات مغناطیسی NiFe2O4@Agو NiFe2O4@Mo سنتز شدند و فعالیت ضد میکروبی و ویژگی های کاتالیزوری آن ها به ترتیب مورد بررسی قرارگرفت. برای سنتز نانو ذره NiFe2O4@Ag، یون های نقره بر روی سطح اسپینل NiFe2O4 تثبیت شدند و با افزودن سدیم بور هیدرید (NaBH4) به کریستال های نقره کاهش یافتند. فعالیت ضد باکتری و ضد قارچی این نانو ذره در برابر باکتری های Pseudomonas syringae وBacillus subtilis و قارچ های Alternaria solani و Fusarium oxysporum مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیولوژیکی فعالیت ضد میکروبی این نانو ذره را به خوبی تایید نمود، به طوری که رشد باکتری ها و قارچ ها پس از 24 ساعت تماس با نانو ذرات NiFe2O4@Ag کنترل گردیده بود. برای سنتز کاتالیزگر ناهمگن NiFe2O4@Moنیز کمپلکسMo(CO)6 بر روی نانو ذرات مغناطیسی اسپینل NiFe2O4 تثبیت شدند و فعالیت کاتالیزوری آن مورد بررسی قرار گرفت. این کاتالیزگر به عنوان یک کاتالیزگر کارآمد، برای اپوکسایش سیکلواکتن و طیف گسترده ای از آلکن ها، از جمله آروماتیک و آلیفاتیک با استفاده از ترشیو بوتیل هیدروژن پرکسید به عنوان اکسنده به کار گرفته شد. این کاتالیزگر به آسانی با استفاده از یک جداکننده مغناطیسی خارجی (آهن ربا) از مخلوط واکنش جدا گردید و 4 مرتبه مورد استفاده مجدد قرار گرفت و تنها 13 درصد از فعالیت کاتالیزوری آن کاهش پیدا کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو ذرات مغناطیسی #اسپینل #ضد باکتری #ضد قارچی #کاتالیزگر ناهمگن #اپوکسایش سیکلواکتن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)