پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
عالمه عرب [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]، علی مس فروش [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، بهینه سازی روش تجزیه مقدار تکین و کاربرد آن در حل دستگاههای منفرد را شرح میدهیم. از آنجاییکه در اکثر مسایل مهندسی به دستگاههایی با ماتریس ضرایب منفرد برمیخوریم، بنابراین،یافتن بهترین جواب این دستگاه گام مؤثری در پیشبرد اهداف عملی این مساله میباشد. از اینرو با توجه به اهمیت این مساله، روشهایی بر اساس تجزیه مقدار تکین مانند روشهای منظم سازی تیخونف و تجزیه مقدار تکین ناقص و ... برای حل این مسایل ارایه شده است. ما در ابتدا به بررسی و مقایسه این روشها پرداخته و سپس با استفاده از روش جدید چندمرحله ای جوابی برای این مسایل مییابیم. همچنین، با معرفی روشهای پردازش معکوس نمونه ای از بهینه سازی تجزیه مقدار تکین و کاربرد آن را ارایه نمودیم. درنهایت، با استفاده از دکوپله سازی ساختار ویژه، ماتریس پسخورد حالت را به دست آوردیم. همچنین، با استفاده از این روش و تبدیلات تشابهی و با توجه به اهمیت کمینه کردن نورم ماتریس پسخورد حالت در بهینه سازی سیستم کنترل خطی، روش جدیدی برای رسیدن به این هدف ارایه شده است. در انتهای هر فصل، برای شرح بیشتر مثالهای عددی نیز آورده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تجزیه مقدار تکین #روش های منظم سازی #مساله حداقل مربعات #ماتریس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)