پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
محسن سعیدجلالی [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله، هدف توسعه روش‌های طراحی رؤیتگرهای مقاوم برای سیستم‌های خطی تغییرناپذیر بازمان تکین نامعین است. رؤیتگر دینامیکی توسعه‌یافته به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند نسبت به رؤیتگرهای تناسبی و تناسبی انتگرالی رفتار مناسب‌تری داشته باشد. همچنین در این روش، عدم قطعیت ساختاری می‌تواند در هر سه ماتریس سیستم یعنی ماتریس مشتق، ماتریس حالت و ماتریس ورودی وجود داشته باشد. نوآوری دیگر این روش، تخمین مشتق متغیرهای حالت سیستم تکین نامعین، علاوه بر خود متغیرهای حالت است. شرط وجود جواب و همگرایی رؤیتگر در حضور و عدم حضور اغتشاش خارجی، با استفاده از روش لیاپانوف و نامعادلات ماتریسی خطی اثبات می شود و با حل این نامعادلات، پارامترهای رؤیتگر بدست می‌آید. درنهایت با طراحی یک کنترل‌کننده فیدبک حالت می‌توان حلقه طراحی را برای مجاز شدن سیستم تکین کامل نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم‌های خطی تغییرناپذیر بازمان تکین #رؤیتگرهای سیستم‌های خطی تغییرناپذیر بازمان تکین #سیستم‌های خطی تغییرناپذیر بازمان تکین نامعین #کنترل بر پایه رؤیتگر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)