پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
الهام صحراگرد [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، حسین معماریان [استاد راهنما]، محمد کنشلو[استاد مشاور]
چکیده: شناسایی شکستگی ها و تراکم آن ها در مناطق مختلف مخزن، یکی از مهم ترین مراحل مطالعات مخزنی است. نتایج حاصل از مدل‌سازی شکستگی ها به عنوان داده های ورودی برای شبیه سازی جریان و تحلیل آن استفاده می شود. از این رو، مطالعه شبکه شکستگی ها برای آگاهی از نحوه ی گسترش شکستگی ها در مخازن شکسته و ایجاد مدلی برای آن، بسیار حائز اهمیت است. روش های مختلفی برای مدل‌سازی شبکه ی شکستگی ها پیشنهاد و عرضه شده است که هر یک از آن ها دارای نقاط ضعف و قوت در روش های مورد استفاده در فرآیند آنالیز اطلاعات و مدل‌سازی شبکه ی شکستگی ها هستند. یکی از روش هایمدل‌سازی شبکه شکستگی ها، مدل شبکه گسسته شکستگی (DiscreteFractureNetwork) است. مزیت این روش نسبت به مدل های شبکه ای، امکان ورود اطلاعات پیوسته در مدل گسسته است. مطالعات صورت گرفته در این پایان‌نامه به دو مرحله کلی تقسیم می شوند. در مرحله اول این مطالعه با استفاده از داده های شکستگی ثبت شده توسط ابزارهای تصویرگر، شکستگی های یکی از میادین جنوب غرب ایران بررسی و مدل شبکه شکستگی های آن به روش DFN ساخته می شود. اما با توجه به ماهیت پیچیده شکستگی ها و کمبود داده های مرتبط با آن ها، مدل های حاصل همواره با عدم قطعیت همراه هستند. مرحله دوم این تحقیق، استفاده از داده های حاصل از تفسیر چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی است. این داده ها قادر به تعیین زون های شکسته در محل چاه های فاقد چاه نمودار تصویری هستند. بنابراین می توانند با اضافه شدن به داده های شکستگی ثبت شده در محل چاه های دارای چاه نمودار تصویری، مدل سازی شبکه شکستگی را با قطعیت بالاتری حاصل کند. به منظور این هدف، نتایج شدت شکستگی حاصل از مدل‌سازی مرحله اول، با شدت شکستگی حاصل از این اطلاعات مقایسه شد و فیلتری طراحی گردید که قادر بود با قطعیت بیشتری به مدل‌سازی زون های شکسته در موقعیت چاه های فاقد چاه نمودار تصویری بپردازد.در واقع مدل DFNساخته شده در مرحله اول، با شرطی شدن نسبت به اطلاعات زون های شکسته حاصل از تفسیر چاه نمودارهای پتروفیزیکی، بازسازی شد. برای کمی سازی نتایج و مقایسه دو مدل، تابع هزینه ای تعریف گردید که با استفاده از آن، این نتیجه حاصل شد که مدل ساخته شده در مرحله دوم، نسبت به مدل اول نه درصد بهبود یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شکستگی #مخازن شکافدار #مدل سازی شکستگی ها #شبکه گسسته شکستگی ها #چاه نمودار تصویری #چاه نمودارهای پتروفیزیکی #شدت شکستگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)