پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حسن اسفندیاری فر [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]
چکیده: مخازن شکاف دار طبیعی درصد بسیار مهمی از ذخایر هیدروکربنی را در جهان تشکیل می‌دهند. معمولا سیالات با گرانروی پایین مانند گازها و یا مایعات فوق بحرانی برای افزایش بازیافت نفت استفاده می‌شوند. یکی از مسائل مهم در مخازن نفت و گاز به حرکت در آوردن نفت باقیمانده در محیط متخلخل به خصوص در ناحیه مورد تهاجم آب، با استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت است. در این پروژه با استفاده از نرم افزار ECLIPSE روش های افزایش برداشت به منظور استحصال نفت باقیمانده در ناحیه ی مورد تهاجم آب در یکی از مخازن شکاف دار ایران شبیه سازی شده است. در این پروژه ابتدا شبکه بندی با استفاده از نرم افزار FLOGRID صورت گرفته و سپس با اجرای رگرسیون در نرم افزار PVTi خصوصیات سیال مخزن شبیه سازی شد که با نتایج آزمایشگاهی تطبیق خوبی دارد. بیشترین و کمترین درصد خطای نسبی با مقادیر 2-10×37/5 و 54/11 به ترتیب مربوط به پارامترهای فشار اشباع و نسبت گاز به نفت حل شده می باشد. روش های تزریق متناوب آب و گاز، تزریق هم زمان آب و گاز، تزریق فوم و تزریق سورفکتانت-پلیمر با استفاده از نرم افزار ECLIPSE در ناحیه مورد تهاجم آب به منظور مقایسه ی پارامترهایی مانند مقدار بازیافت نفت و فشار مخزن بررسی شده است، همچنین هر کدام از روش های بررسی شده بر اساس مکانیزم خاصی عمل می کنند. روش تزریق متناوب آب و گاز به منظور جلوگیری از کاهش فشار مخزن و بالا بردن مکانیزم جایروبی به کار گرفته می شود. روش سیلابزنی فوم با جلوگیری از کانال زدن، افزایش فشار و کاهش تحرک پذیری سیال تزریقی سبب افزایش تولید نفت می شود و تولید نفت در روش تزریق سورفکتانت-پلیمر با افزایش آشام خود به خودی و کاهش( IFT ) صورت می گیرد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که تزریق کف بهترین روش به منظور تولید نفت از ناحیه ی مورد تهاجم آب می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبیه‌سازی #مخازن شکافدار #ازدیاد برداشت #ناحیه مورد تهاجم آب #بازیافت نفت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)