پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
احسان شهبازی [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، مسعود ریاضی [استاد راهنما]
چکیده: با توجه به کاهش ذخایر نفت از یک سو و بالا رفتن سن مخازن از سوی دیگر توجه به روش های ازدیاد برداشت ضروری به نظر می رسد. روش های ازدیاد برداشت نوع اول و دوم اثر خاصی روی اینگونه از مخازن ندارند و می توان با بهره گیری از روش های ازدیاد برداشت شیمیایی میزان تولید نفت را بهبود بخشید. از روش های مناسب ازدیاد برداشت که امروزه مورد توجه قرار گرفته است، روش سیلابزنی با آلکالین- سورفکتنت- پلیمر (ASP) می باشد که می تواند اثر چشمگیری بر روی تولید نفت داشته باشد. از طرف دیگر بخشی از مخازن نفتی، به ویژه مخازن نفت کشورمان شکافدار می باشند که نفت باقیمانده ی زیادی دارند. لذا مخازن شکافدار می توانند کاندیدای مناسبی جهت استفاده از روش تزریق ASP برای ازدیاد برداشت باشند. هدف از انجام این پایان نامه تهیه فرمولاسیون مناسب در تزریق ASP در مخازن کربناته آهکی با استفاده از روش های آزمایشگاهی است. دو نوع مغزه با تراوایی بالا و پایین مورد استفاده قرار گرفت که به ترتیب مربوط به مغزه های تهیه شده از رخنمون منطقه بابا کوهی در استان فارس و یک مخزن در جنوب ایران می باشند. نفت خام از مخزنی واقع در جنوب ایران تهیه شد. TDS آب مخزن در حدود ppm 40000 انتخاب شد که یون های غالب آن سدیم، کلرید و سولفات بودند. برای ساخت AS از CTAB، نانو ذرات اکسید تیتانیوم (TiO2) به عنوان مواد فعال سطحی و برای آلکالین نیز از NaHCO3 استفاده شد. با انجام آزمایشات متعدد و به دست آوردن غلظت های مناسب این مواد و با ترکیب غلظت های مناسب این مواد در نهایت AS مناسب تولید شد. مغزه ها با استفاده پمپ خلأ و دسی کاتور با آب سازند اشباع و با استفاده از دستگاه سیلابزنی مغزه دوباره تحت سیلاب زنی با نفت قرار گرفته تا زمانی که آبی از مغزه تولید نشود. پس از سپری شدن 40 روز برای کهنگی در دمای 60 درجه سانتیگراد و فشار2000 پوند بر اینچ مربع این مغزه آماده آزمایش های آشام، با استفاده از آموت سل در دمای مخزن و با بکارگیری آب سازند به همراه ترکیبات AS شده اند. به طور کل تست های آشام در سه دمای 25، 40 و 60 درجه ی سانتیگراد انجام شدند. برای یافتن فرمولاسیون مناسب AS، ابتدا ترکیبات آن به تنهایی و سپس ترکیب ساخته شده در شوری و دمای ثابت مورد آزمایش قرار گرفته اند. سپس این ترکیبات دوباره در شوری ثابت و در دماهای متفاوت با استفاده از فرآیند آشام مورد ارزیابی قرار گرفته اند و در اخر نیز اثر نانو ذرات بر فرمولاسیون مناسب AS بررسی و ارزیابی گردید. باتوجه به آزمایش های انجام شده می توان نتیجه گرفت که افزایش دما موجب افزایش تولید هم در زمان استفاده از آب مخزن تصحیح شده و هم در زمان آلکالین-سورفکتنت می گردد، استفاده از نانو ذرات بدون حضور یون های دیگر سبب تولید قابل قبولی از نفت می گردد، استفاده از آلکالین-سورفکتنت در مقایسه با استفاده مجزا از سورفکتنت سبب افزایش بازیافت و نرخ تولید در تولید ثانویه می شود و همچنین فورمولاسیون تصحیح شده ی آلکالین-سورفکتنت در تولید نفت به عنوان یک روش بازیافت ثالثیه نیز موفق بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مخازن کربناته نفتی #ازدیاد برداشت شیمیایی #پلیمر #سورفکتنت #آلکالین #شوری #دما #بازیافت نفت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)