پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فرزانه صفدری دوغایی [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا، باکتری تثبیت کننده نیتروژن و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا، آزمایشی در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود واقع در بسطام انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل قارچ میکوریزا (تلقیح و بدون تلقیح با قارچ Glomus intraradices)، باکتری تثبیت کننده نیتروژن (تلقیح و بدون تلقیح با باکتری Rhizobium japonicum) و مصرف کود سولفات پتاسیم (0، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) بودند. جهت انجام آنالیزهای رشد سطح برگ و وزن خشک اندام ها با فواصل زمانی 15 روز اندازه گیری شدند. عملکرد و اجزای عملکرد در انتهای آزمایش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر اصلی قارچ میکوریزا بر روی تمامی متغیرهای اندازه گیری شده به غیر از وزن صددانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و عملکرد بوته معنی دار شد. اثر اصلی کود پتاسیم بر روی تمامی صفات اندازه گیری شده به غیر از تعداد دانه در غلاف معنی دار شد. اثر اصلی باکتری ریزوبیوم بر روی تمامی صفات اندازه گیری شده به غیر از شاخص برداشت معنی دار شد و سبب افزایش در این صفات گردید. اثر متقابل قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم در ارتفاع، تعداد غلاف در بوته، درصد روغن و درصد کلونیزاسیون ریشه معنی دار گردید. استفاده از باکتری ریزوبیوم، قارچ میکوریزا و کود پتاسیم شاخص های رشد را نسبت به شاهد افزایش داد. قارچ میکوریزا و کود پتاسیم تاثیر بیشتری در صفات مورد بررسی در این آزمایش داشتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سویا #باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم #قارچ میکوریزا #کود پتاسیم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)