پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فرانک نعل‌چگر [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، حسن مکاریان[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، منوچهر قلی‌پور[استاد مشاور]
چکیده: کودهای بیولوژیک بعنوان یکی از راهکاری مناسب در جهت توسعه پایدار در تولید محصولات زراعی بکار برده می‌شوند. در راستای نیل به این اهداف آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل قارچ میکوریزا در دو سطح عدم مصرف و مصرف، پتاسیم در دو سطح عدم مصرف و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار و کود فسفر در سه سطح عدم مصرف، مصرف 50 کیلوگرم در هکتار و 100 کیلوگرم در هکتار بودند. در این آزمایش از ذرت رقم سینگل کراس 704 استفاده شد. نتایج نشان داد قارچ میکوریزا تاثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه، وزن 100 دانه، شاخص برداشت و درصد فسفر دانه ذرت داشت. اثرات متقابل قارچ میکوریزا و کودهای پتاسیم و فسفر نیز بر عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد ردیف دانه در بلال و درصد فسفر دانه معنی‌دار شد. قارچ میکوریزا به همراه 100 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم و 50 کیلوگرم در هکتار کود فسفر، سبب افزایش 57/31 درصدی عملکرد دانه ذرت گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکوریزا #کود فسفر #کود پتاسیم #ذرت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)