پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مریم جلالی [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، حمید عباس دخت[استاد مشاور]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی اثر روش های آبیاری، مقادیر مختلف کود نیتروژن و پرایمینگ بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت سینگل کراس ۷۰۴، این آزمایش در سال زراعی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به صورت اسپلیت پلات- فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات پسته دامغان اجرا شد. عامل اصلی شامل روش آبیاری(آبیاری قطره ای و جوی وپشته ای)، بود. مقادیر کود نیتروژن در چهار سطح: ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و پرایمینگ بذر با دو سطح پرایم با آب معمولی و بدون پرایم به عنوان فاکتوریل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که افزایش نیتروژن و پرایمینگ بذر در شرایط آبیاری نواری(تیپ)، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی را به طور معنی داری افزایش دادند. بیش ترین عملکرد دانه با میانگین 5822.15 کیلوگرم در هکتار مربوط به روش آبیاری قطره ای، پرایمینگ بذر و مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و کم ترین عملکرد دانه با میانگین ۳۲۳۳ کیلوگرم در هکتار مربوط به روش آبیاری جوی و پشته ای، عدم پرایمینگ بذر و عدم مصرف کود نیتروژن تعلق داشت. استفاده از کود نیتروژزن ۱۱ درصد طول بلال، ۱۵درصد پروتئین دانه را افزایش داد. پرایمینگ بذر، ۱۲ درصد تعداد دانه در بلال، 16.6 درصد ارتفاع بوته را افزایش داد. اثر متقابل پرایمینگ بذر و کود نیتروژن بر کلیه صفات مورفولوژیکی و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. بالاترین کارایی مصرف آب 1.2 کیلوگرم بر متر مکعب از روش آبیاری قطره ای، پرایمینگ بذر و کاربرد ۱۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آبیاری قطره ای(تیپ) #پرایمینگ بذر #عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی #کارایی مصرف آب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)