پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
معصومه سادات طباطبایی [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، مصطفی حیدری[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی اثرات تیمارهای مختلف پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط رطوبتی متفاوت، این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 97 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، واقع در شهر بسطام به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل: دورآبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (آبیاری هر هفت روز یکبار، آبیاری هر 10 روز یکبار و آبیاری هر 14 روز یکبار) و تیمارهای پرایمینگ به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح (بدون پرایمینگ (شاهد)، هیدروپرایمینگ، جیبرلیک اسید، سالیسیلیک اسید و پلاسما بود. در این پژوهش از بذرهای بومی منطقه بسطام استفاده شد. صفات مورد ارزیابی شامل: عملکرد و اجزای عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیکی و آنزیمی بودند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که افزایش دورآبیاری از هفت روز به 10 و14 روز یکبار، ارتفاع بوته، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش این صفات شد. علاوه بر این صفات، خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نیز از این شرایط متاثر بود، به گونه ای که افزایش دورآبیاری باعث شد که میزان پرولین، پروتئین، فلاونوئید، مالون دی آلدئید و آنزیم ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کنند. از طرفی این تنش باعث کاهش صفاتی از قبیل سدیم، پتاسیم، آنتوسیانین، محتوای نسبی آب برگ، پایداری غشا پلاسمایی، میزان کلروفیل و میزان کاروتنوئید شد. تیمارهای مختلف پرایمینگ نیز اثرات مثبت و معنی داری را روی لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط رطوبتی متفاوت داشتند، به نحوی که پرایمینگ باعث افزایش صفاتی مانند عملکرد و اجزای عملکرد ، سدیم دانه، پتاسیم دانه، میزان پرولین، میزان آنتوسیانین، محتوای نسبی آب برگ، میزان کلروفیل، میزان کاروتنوئید و آنزیم ها شد. که در بین تیمارهای پرایمینگ سالیسیلیک اسید بیشترین تاثیر را داشت. همچنین بر صفات فلاونوئید و مالون دی آلدئید تاثیر معنی داری داشته و میزان این صفات را کاهش داد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تیمار های مختلف پرایمینگ بر برخی خصوصیات گیاه لوبیا چشم بلبلی تاثیر داشته و اثرات ناشی از تنش رطوبتی در این گیاه به وسیله پرایمینگ کاهش یافته و تعدیل شد. همچنین در بین تیمارهای مختلف بیشترین تاثیر مربوط به سالیسیلیک اسید بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عملکرد دانه #فلاونوئید #آنزیم کاتالاز #سدیم و پتاسیم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)