پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فریده سلیمانی [پدیدآور اصلی]، حسن خوش قلب[استاد راهنما]، مهدی رضایی[استاد راهنما]، خدایار همتی [استاد مشاور]، حسن قربانی قوژدی[استاد مشاور]
چکیده: به دلیل استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی، محیط زیست و تغذیه انسانها با مشکل اساسی مواجه شده است. در این راستا آزمایشی به منظور بررسی اثر تیمارهای کودی در8 سطح «شاهد، آهن، روی، هیومیک، آهن+روی، روی + هیومیک، آهن+ هیومیک، آهن+ روی+ هیومیک» و زمان برداشت «مردادماه و مهرماه»» به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط مزرعه ای در شرایط آب و هوایی گرگان طی سال زراعی 94-1393 بر روی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora) اجرا شد. در این آزمایش عوامل اصلی زمان های برداشت و عوامل فرعی تیمارهای کودی بود و صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر، وزن خشک، قطر ساقه، فنل، فلاونوئید، آنتی اکسیدان، درصد اسانس و میزان لیمونن اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد بیشترین میزان ارتفاع بوته (72.21 سانتی متر) مربوط به اثرات متقابل تیمار کاربرد کود روی و زمان برداشت مردادماه درسطح 5 درصد می باشد. بیشترین میزان سطح برگ (563.12 سانتی متر مربع) در تیمار اثر متقابل کود هیومیک اسید و زمان برداشت مهرماه در سطح 5 درصد می باشد. همچنین نتایج نشان داد بیشترین میزان آنتی اکسیدان (44.88 درصد رادیکال آزاد) مربوط به اثرات متقابل کود روی و زمان برداشت مردادماه مشاهده شد. بیشترین میزان درصد اسانس(3.57 درصد) مربوط به اثرات متقابل تیمار کود روی و زمان برداشت مردادماه و بیشترین میزان لیمونن (16.324 درصد) در تیمار اثر متقابل کود روی و زمان برداشت مردادماه بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#به لیمو #هیومیک #آهن #فلاونوئید #آنتی اکسیدان #اسانس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)