پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
راضیه نودهی [پدیدآور اصلی]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد راهنما]، حسین میرزایی مقدم[استاد مشاور]، احمد غلامی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه پژوهش هایی درخصوص محلول پاشی عناصر به ویژه سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم برای کاهش اثرات نامطلوب محیطی نظیر ورس در غلات و بهبود رشد و نمو آن ها صورت گرفته است. به همین منظور آزمایشی در جهت مطالعه تأثیر محلول پاشی غلظت-های مختلف عناصر سیلیکات سدیم، کلریدکلسیم و سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه جو آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 97-96 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. تیمار ها شامل محلول پاشی سیلیسیم از منبع سیلیکات سدیم در سه سطح صفر، 150 و 300 میلی گرم در لیتر به عنوان عامل اول، کلسیم از منبع کلرید کلسیم در سه سطح صفر، 6 و 12 میلی مولار به عنوان عامل دوم و پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم در دو سطح صفر و 20 میلی گرم در لیتر به عنوان عامل سوم بودند. محلول پاشی با غلظت های مورد نظر قبل از گل دهی انجام شد. نتایج نشان داد افزایش عملکرد دانه جو حاصل از کاربرد همزمان سیلیکات سدیم 150 میلی گرم در لیتر توأم با کلرید کلسیم 6 میلی مولار چشمگیر و معادل 65 درصد نسبت به شاهد بود. همچنین محلول پاشی سیلیکات سدیم و کلرید کلسیم موجب بهبود صفاتی از قبیل قطر ساقه، کلروفیل کل، مقدار کلسیم در ساقه، درصد پروتئین دانه و مقاومت برشی ساقه نسبت به شاهد گردید. برهم کنش سیلیکات سدیم 150 و 300 میلی گرم در لیتر و سولفات پتاسیم 20 میلی گرم در لیتر نیز تأثیر مثبت بر برخی از صفات زراعی و فیزیولوژیک نظیر وزن خشک سنبله، قطر ساقه، عملکرد دانه، مقدار کاروتنوئید و آنتوسیانین برگ، میزان سیلسیم، درصد پروتئین دانه و مقاومت خمشی ساقه داشت. این ترکیب تیماری مقاومت خمشی ساقه را به طور متوسط 65 درصد افزایش داد. محلول پاشی سیلیکات سدیم، کلرید کلسیم و سولفات پتاسیم موجب بهبود اکثر صفات زراعی و فیزیولوژیک داشت. ترکیب تیماری سیلیکات سدیم 300 میلی گرم در لیتر، کلرید کلسیم 12 میلی مولار در حضور و عدم حضور سولفات پتاسیم موجب افزایش بسیاری از صفات مهم مانند تعداد دانه در سنبله، کلروفیل کل، قند محلول برگ، میزان کلسیم ساقه، درصد پروتئین دانه و مقاومت خمشی ساقه شد. به طوری که تحت تأثیر این ترکیب تیماری میزان کلسیم ساقه از 5/3 میلی اکی والان در لیتر در گیاهان شاهد به 40/7 میلی اکی والان در لیتر افزایش یافت. همچنین درصد پروتئین دانه جو به-طور چشمگیری بهبود یافت. به طور کلی در محدوده ی آزمایش انجام شده، سیلیکات سدیم 300 میلی گرم در لیتر و کلرید کلسیم 12 میلی مولار تأثیر بیشتری بر صفات مورد بررسی داشتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اجزای عملکرد #غلات #سیلیکات سدیم #کلرید کلسیم #سولفات پتاسیم

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)