پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سعیده میرزایی [پدیدآور اصلی]، حسین نصراصفهانی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: واکنش 4-(4-آمینوفنیل)یورازول با تترابرموفتالیک انیدرید در مخلوط پیریدین و استیک اسید، آمیک اسید مربوطه را ایجاد کرد. ساختار ترکیب سنتز شده به وسیله-ی طیف سنجی مادون قرمز تایید گردید. 4-[ 4-('2،'3،'4،'5-تترابرمو بنزآمیدو) فنیل] یورازول-'6-کربوکسیلیک اسید با سوکسینیل دی کلرید و ترفتالوییل دی-کلرید در حلالDMF و DMAC پلیمره شد. پلیمرهای جدید با گرانروی 0/26-0/37 به دست آمد. ساختار پلیمرهای سنتز شده به وسیله ی طیف سنجی مادون قرمز و 1H-NMR تائید شد و خواص حرارتی این پلیمرها به وسیله ی TGA مورد مطالعه قرار گرفتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلیمر #سوکسینیل دی کلرید #ترفتالوییل د ی کلرید #گرانروی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)