پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
عزت نخعی [پدیدآور اصلی]، حسن خوش قلب[استاد راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد راهنما]
چکیده: کنگر یک گیاه شناخته شده در کوه های ایران است و در سراسر کشور یافت می شود. ساقه این گیاه، خوراکی و یک منبع غنی از مواد معدنی و ویتامین های C، B و A است و همچنین به عنوان یک داروی سنتی استفاده می شود. در پژوهش حاضر و طی دو آزمایش جداگانه تاثیر نوع فیلم بسته ‌بندی و تیمارهای شیمیایی روی ماندگاری و برخی خصوصیات کمی و کیفی کنگر ایرانی (Gundelia tournefortii) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش اول با دو فاکتور آسکوربیک اسید در سه سطح (0، 1و 2 درصد) و سه نوع فیلم بسته ‌بندی پلی اتیلن با ضخامت 40 میکرو، پلی اتیلن با ضخامت 20 میکرو و اورینت پلی پروپیلن با ضخامت 20 میکرو انجام گرفت. آزمایش دوم شامل دو فاکتور کلرید کلسیم در سه سطح( 0، 1/5 و 3 درصد) و فاکتور دوم مشابه با آزمایش اول بود. اندازه گیری صفات در روزهای صفر، 4، 8، 12، 16 و 20 انبارمانی انجام شد. ارزیابی فاکتور های فیزیکوشیمیایی شامل درصد کاهش وزن، pH، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون و نشت الکترولیت برتری تیمار های آسکوربیک اسید 1 درصد، کلرید کلسیم 1/5 درصد و فیلم پلی اتیلن 40 را بر ممانعت از تغییرات فاکتور های مذکور نشان داد. در این تحقیق با افزایش زمان ماندگاری میزان کیفیت کلی نمونه ها کاهش یافت با این وجود مؤثرترین تیمار ها جهت حفظ خصوصیات ظاهری و کیفیت کلی سبزی های کنگر، غلظت 1 درصد آسکوربیک اسید و 1/5 درصد کلرید کلسیم بود. مؤثر ترین پوشش نیز برای حفظ خصوصیات ظاهری و بازارپسندی، بسته بندی با پلی اتیلن 40 بود. ارزیابی رنگ سبزی های کنگر نشان داد، بیشترین میزان مؤلفه های L*، a*، کروما، شاخص قهوه ای شدن و تغییرات کلی رنگ و تغییرات کروما در نمونه های شاهد بسته بندی شده در فیلم پلی اتیلن 20 و کمترین آن در نمونه های تیمار شده با آسکوربیک اسید 1 درصد و کلرید کلسیم 1/5 درصد و بسته بندی شده در فیلم پلی اتیلن 40 بدست آمد. کمترین میزان جمعیت میکروبی، پروتئین و فعالیت آنزم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در نمونه های تیمار شده با آسکوربیک اسید 1 درصد و کلرید کلسیم 1/5 درصد و بسته بندی شده در پلی اتیلن 40 بدست آمد. در مجموع چنین استنباط می شود که تیمارهای آسکوربیک اسید 1 درصد، کلرید کلسیم 1/5 درصد و فیلم پلی اتیلن 40 بیشترین کارایی را در حفظ کیفیت و ماندگاری سبزی کنگر داشتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنگر #آسکوربیک اسید #کلرید کلسیم #فیلم های بسته بندی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)