پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حدیثه کریمی [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، احمد رجایی[استاد راهنما]
چکیده: انگور به عنوان یکی از میوه های فسادپذیر که به شدت در معرض حمله قارچ بوتریتیس سینرا قرار دارد، محسوب می شود. پژوهش حاظر به منظور افزایش انبارمانی انگور با تکیه بر ترکیبات نگهدارنده طبیعی انجام شد. به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی اثر درون پوشانی اسانس آویشن در نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید به عنوان پوشش انگور سرخ فخری شاهرودی در فیلم های بسته بندی است. اثر تیمارهای پوششی نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید در سه سطح 0، 150 و 300 میکرولیتر در لیتر، اسانس آویشن در سه سطح 0، 75 و 150 میکرولیتر در لیتر و تیمار اسانس آویشن درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید در سه سطح 0، 75 و 150 میکرولیتر در لیتر همراه با فیلم بسته بندی پلی اتیلن در طی 72 روز نگهداری در دمای 2±4 درجه سانتی گراد بر خصوصیات کمی و کیفی انگور سرخ فخری شاهرودی و همچنین فعالیت قارچ بوتریتیس سینرا در شرایط این ویوو مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. نتایج FTIR اتصال موفقیت آمیز بین گروه های آمین کیتوزان و گروه های کربوکسیلیک اسید مریستیک اسید را نشان داد. همچنین عکس میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید حاوی اسانس آویشن دارای اندازه ذرات زیر 100 نانومتر بودند. در آزمون فسادپذیری، بیشترین تعداد اسپور برای تیمار شاهد ثبت گردید. نتایج حاصل از بررسی صفات فیزیکوشیمیایی نشان داد بیشترین میزان pH و کمترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون برای تیمار شاهد ثبت گردید. کمترین میزان هدایت الکتریکی و تغییر رنگ، همچنین بالاترین مولفه L^* و شاخص کروما و بهترین عطر و طعم میوه در تیمار اسانس آویشن با غلظت 75 میکرولیتر در لیتر مشاهده گردید. کمترین میزان قهوه ای شدن حبه ها و جمعیت میکروبی در تیمار اسانس آویشن 75 میکرولیتر در لیتر و تیمار 75 میکرولیتر در لیتر اسانس آویشن درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید بدست آمد. کمترین میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، بیشترین میزان فنل کل و خاصیت آنتی اکسیدانی برای تیمار 75 میکرولیتر در لیتر اسانس آویشن درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید ثبت گردید. در این تحقیق تیمار اسانس آویشن با غلظت 75 میکرولیتر در لیتر و تیمار 75 میکرولیتر در لیتر اسانس آویشن درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید مطلوبترین نتایج را نشان دادند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انگور سرخ فخری شاهرودی #قارچ بوتریتیس سینرا #نانوژل کیتوزان #فیلم بسته بندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)