پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه طهری [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، شیده موجرلو[استاد مشاور]، احمد رجایی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از این پژوهش استفاده از اسانس برازمبیل درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید و استفاده از این دو به تنهایی و تغییرات غلظت آن ها به عنوان پوشش برای میوه گوجه فرنگی بود. به منظور اطمینان از نحوه عملکرد نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید و اسانس برازمبیل آزمایشی در شرایط درون شیشه-ای انجام گرفت، جهت بررسی اثر اسانس برازمبیل با غلظت، 100و 200 میکرولیتر در لیتر، نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید با غلظت، 200 و 400 میکرولیتر در لیتر و تیمار اسانس برازمبیل درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید با غلظت، 200 و 400 میکرولیتر بر لیتر بر عمر پس از برداشت میوه گوجه فرنگی و همچنین فعالیت قارچ بوترتیس سینرا در شرایط درون شیشه ای انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاٌ تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. پس از تیمار کردن، میوه ها همراه با فیلم بسته بندی پلی اتیلن 40 میکرو، طی 40 روز در دمای 2±4درجه سانتی گراد نگهداری شدند. هر 8 روز یکبار شاخص های فیزیکی و شیمیایی ، پارامترهای رنگ سنجی، صفات بیوشیمیایی و ویژگی های حسی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج FTIR اتصال موفقیت آمیز بین گروه های آمین کیتوزان و گروه های کربوکسیلیک اسید مریستیک اسید را نشان داد. همچنین عکس میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید حاوی اسانس برازمبیل دارای اندازه ذرات زیر 100 نانومتر بودند. نتایج آزمایش نشان داد که از میان تیمارها، 200 میکرولیتر بر لیتر، اسانس برازمبیل درون پوشانی شده در 400 نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید و پس از آن تیمار اسانس برازمبیل 100 میکرولیتر بر لیتر در حفظ کیفیت گوجه فرنگی مناسب تر بودند. بیشترین سفتی و TA، کم ترین pH، TSS و هدایت الکترولیت، لیکوپن برای تیمار 200 میکرولیتر بر لیتر اسانس برازمبیل درون پوشانی شده در 400 نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید ثبت گردید. بالاترین مؤلفه L* و شاخص کروما، کم-ترین تغییرات رنگ E∆، ، جمعیت مخمر و کپک و میزان فعالیت آنزیم ppo، بیشترین خاصیت آنتی-اکسیدانی برای تیمار اسانس برازمبیل 100 میکرولیتر بر لیتر ثبت گردید. بر اساس نتایج به دست آمده تیمار میوه گوجه فرنگی با 200 میکرولیتر بر لیتر اسانس برازمبیل درون پوشانی شده در 400 نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید و 100 میکرولیتر بر لیتر اسانس برازمبیل موجب حفظ بیشتر خصوصیات کیفی میوه طی مدت 40 روز نگهداری در انبار داشته اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گوجه فرنگی #بوترتیس سینرا #نانوژل کیتوزان #فیلم بسته بندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)