پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
عادله حسنی [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، منوچهر قلی‌پور[استاد راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد مشاور]، حمید عباس دخت[استاد مشاور]
چکیده: تنش کم آبی یکی از موانع موجود بر سر راه تولید محصول مطلوب در کشاورزی است. از جمله مکانیسم های دفاعی گیاهان برای مقابله با صدمات ناشی از تنش کم آبی می توان به تولید مولکول های بتائین گلایسین به عنوان یک تنظیم کننده اسمزی اشاره کرد. به منظور بررسی اثر محلول پاشی این ماده برسیب زمینی در شرایط تنش کم آبی و تاثیر برش دار کردن غده، آزمایشی در دانشکده کشاورزی شاهرود اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح تنش کم آبی(شاهد، تنش در مرحله گلدهی و تنش در مرحله حجیم شدن غده)، بتائین گلایسین(شاهد و محلول پاشی بتائین گلایسین) و برش غده(غده سالم و غده برش خورده) بود که با سه تکرار در قالب آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. محلول پاشی بتائین گلایسین سبب افزایش عملکرد و وزن خشک اجزای بوته گردید. تنش کم آبی در هر دو مرحله گلدهی و حجیم شدن غده باعث کاهش عملکرد گیاه شد و این در حالی بود که کمترین عملکرد مربوط به تیمار تنش کم آبی در مرحله گلدهی بود که از نظر آماری با تنش در مرحله حجیم شدن غده اختلاف معنی داری نداشت. برش دار کردن غده نیز سبب کاهش وزن خشک اجزای بوته و افزایش عملکرد شد و این در حالی بود بین سطوح غده سالم و غده برش دار اختلاف معنی داری وجود نداشت. تاثیر متقابل تنش کم آبی ومحلول پاشی بتائین گلایسین نیز بر افزایش وزن خشک اجزای بوته و وزن تر غده موثر بود، با محلول پاشی بتائین گلایسین در شرایط تنش کم آبی، افت عملکرد کاهش یافت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیب زمینی #بتائین گلایسین #تنش کم آبی #برش غده و عملکرد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)