پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
شیدا عبادی قهرمانی [پدیدآور اصلی]، منوچهر قلی‌پور[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، حسن آریانی محمدیه [استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر امواج آلتراسونیک و کود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1391 به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمار ها شامل امواج آلتراسونیک در پنج سطح شاهد (F1)، 2 (F2)، 4 (F3)، 6 (F4) و 8 دقیقه (F5) در معرض تابش امواج با فرکانس 42 کیلو هرتز و کود بیولوژیک نیتروکسین در سه سطح شاهد (B1)، تلقیح به میزان توصیه شده مندرج در بروشور (B2) و تلقیح به میزان دو برابر مقدار توصیه شده مندرج در بروشور (B3) می‌باشد. نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح باکتری های محرک رشد (ازتوباکتر و آزوسپریلوم)، ارتفاع گیاه، تعداد گره، تعداد شاخه های فرعی، تعداد غلاف و دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک ،کلروفیل برگ و درصد پروتئین، نیتروژن و روغن دانه را به طور معنی داری در مقایسه با شاهد افزایش داد. امواج آلتراسونیک نیز موجب افزایش ارتفاع گیاه، فاصله اولین غلاف از سطح خاک، تعداد گره، تعداد شاخه های فرعی، وزن 100 دانه، وزن خشک ساقه، روغن دانه، سطح برگ تک بوته، کلروفیل برگ و عملکرد بیولوژیک در مقایسه با شاهد شد. همچنین اثر متقابل کود بیولوژیک نیتروکسین و امواج آلتراسونیک بر ارتفاع ساقه، فاصله اولین غلاف از سطح خاک، تعداد گره، تعداد شاخه های فرعی، سطح برگ تک بوته، وزن خشک غلاف، برگ و ساقه و کلروفیل برگ معنی دار شد. در این آزمایش مشخص شد کاربرد کود نیتروکسین و همچنین تیمارهای 4 و 6 دقیقه امواج آلتراسونیک به منظور افزایش و بهبود رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی مفید می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلتراسونیک #نیتروکسین #لوبیا چشم بلبلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)