چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

کسب عنوان رتبه یک کنکور دکتری از دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

کسب عنوان رتبه یک کنکور دکتری توسط آقای امین ناظری، رشته علوم و مهندسی آب-سازه