زراعت و اصلاح نباتات

امین ابراهیمی
مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی
رتبه علمی: دانشیار

حمید رضا اصغری
گرایش اکولوژی خاک
رتبه علمی: دانشیار

مهدی برادران فیروزآبادی
فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشيار

مهدیه پارسائیان
اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
رتبه علمی: استادیار

عباس تنهائیان
کشاورزی
رتبه علمی: استادیار

مصطفی حیدری
فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشيار

پرویز حیدری
اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی
رتبه علمی: دانشیار

مهدی رحیمی
اصلاح نباتات
رتبه علمی: مربي

محمدرضا عامریان
فیزیولوژی گیاهی
رتبه علمی: دانشیار پایه 43

حمید عباس دخت
اکولوژی گیاهان زراعی
رتبه علمی: دانشیار

احمد غلامی
زراعت
رتبه علمی: دانشیار

شاهرخ قرنجیک
ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك
رتبه علمی: استاديار
[ مدیر گروه]

منوچهر قلی‌پور
اکولوژی کشاورزی
رتبه علمی: دانشيار

حسن مکاریان
زراعت - علف های هرز
رتبه علمی: دانشیار