حسن گلی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه
تلفن:
  داخلی: داخلی 256    مستقیم:
پست الکترونیک: hgoli88@gmail.com

محمد حسین پور

پست سازمانی: مدیر مزرعه و کارشناس آزمایشگاه گیاهشناسی
تلفن:
  داخلی: 023-32544015    مستقیم:
پست الکترونیک:

حسین مطهری نژاد

پست سازمانی: کارشناس اصلاح نباتات و زراعت
تلفن:
  داخلی: داخلی 251    مستقیم:
پست الکترونیک: hmotahhary1356@gmail.com

حسن آقاحسینی

پست سازمانی: کارشناس امور باغبانی
تلفن:
  داخلی: 023-32544023    مستقیم:
پست الکترونیک:

مهدیه آموزگار

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه
تلفن:
  داخلی: داخلی 253    مستقیم:
پست الکترونیک:

محبوبه عبداللهی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و کمیته منتخب
تلفن:
  داخلی: داخلی 252    مستقیم:
پست الکترونیک: mahbobe.abdolahi@gmail.com

موسی الرضا عرب اسدی

پست سازمانی: کارشناس آموزش
تلفن:
  داخلی: 023-32544091    مستقیم:
پست الکترونیک:

منصور بسطامی

پست سازمانی: کارشناس آموزش
تلفن:
  داخلی: 023-32544014    مستقیم:
پست الکترونیک:

مهدی بیاری

پست سازمانی: مدیر امور عمومی و مسئول دفتر رئیس دانشکده
تلفن:
  داخلی: 023-32544021    مستقیم:
پست الکترونیک: َّFAX: 023-32544020