پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فاطمه مشایخی [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، حمید عباس دخت[استاد مشاور]
چکیده: قارچ های میکوریزا از میکروارگانیسم های مفید خاکزی هستند که می توانند به عنوان یکی از انواع کودهای زیستی بخشی از احتیاجات گیاهان را تامین نمایند. پژوهش حاصل به منظور بررسی اثر میکوریزا Glomus intraradices، Glomus mosseae، Glomus fasciculatum و پرایمینگ به شکل اسموپرایمینگ، هیدرو پرایمینگ و ترکیب اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی در سال زراعی 95-1394 در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول میکوریزا در چهار سطح، (m1) عدم میکوریزا، (m2) تلقیح با گونه Glomus intraradices، (m3) تلقیح با گونه Glomus mosseae، (m4) تلقیح با گونه Glomus fasciculatum، فاکتور دوم پرایمینگ بذر در چهار سطح، (p1) عدم پرایمینگ، (p2) هیدروپرایمینگ، (p3) اسموپرایمینگ، (p4) ترکیب هیدروپرایمینگ و اسمو پرایمینگ بود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که اثر قارچ های میکوریزا بر فاصله اولین گره تا سطح زمین، تعداد شاخه فرعی، همزیستی میکوریزایی، عملکرد بیولوژیک و وزن خشک برگ معنی دار شد. اثر پرایمینگ بر فاصله اولین گره تا سطح زمین، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، کارتنوئید، شاخص سطح برگ، عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن صد دانه، کلروفیل b، کلروفیل کل، درصد پروتئین و درصد نیتروژن دانه معنی دار شد. اثر متقابل میکوریزا و پرایمینگ بر فاصله اولین گره تا سطح زمین، وزن خشک برگ، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک ساقه، محتوای نسبی آب برگ، کارتنوئید و همزیستی میکوریزایی معنی دار شد. نتایج جدول مقایسه میانگین نشان داد که عملکرد بیولوژیک در حضور قارچ میکوریزا گونه گلوموس موسه آ(m3) افزایش نشان داد. با توجه به نتایج وزن صد دانه، کلروفیل b، کلروفیل کل، پروتئین دانه، عملکرد دانه و درصد نیتروژن دانه در سطح هیدروپرایمینگ(p2) افزایش نشان دادند. فاصله اولین گره تا سطح زمین و همزیستی میکوریزایی در سطح اسموپرایمینگ(p3) افزایش نشان دادند. ترکیب تیماری هیدرو + اسموپرایمینگ(p4) بر کارتنوئید و شاخص سطح برگ تاثیر مثبتی داشت. به-طور کلی نتایج این تحقیقات حاکی از این است که کاربرد قارچ میکوریزا و پرایمینگ بذر باعث افزایش رشد گیاه لوبیا چشم بلبلی و بهبود در صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لوبیا چشم بلبلی #قارچ های میکوریزا #هیدروپرایمینگ بذر و اسموپرایمینگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)