پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
قاسم قادری [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، منوچهر قلی‌پور[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ و تنش خشکی بر رشد علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی ذرت، مطالعه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1394 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پرایمینگ بذور در سه سطح (شاهد، هیدروپرایمینگ و آلتراسونیک)، تنش خشکی در سه سطح (هفت، 10 و 14 روز پس از سبز شدن) و وجین علف های هرز در دو سطح (وجین تمام فصل و عدم وجین) بود. پس از بررسی اثر تیمارهای مذکور بر صفات اندازه گیری شده مشخص شد که وجین علف های هرز نسبت به عدم وجین توانست مقادیر بیشتری از صفات ارتفاع ساقه، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، درصد ماده خشک، وزن تر و خشک، سطح برگ، وزن صد دانه، میزان سدیم، پتاسیم و کربوهیدرات را حاصل کند. تنش خشکی 10 و 14 روز پس از سبز شدن هم بیشترین مقادیر وزن تر و میزان کربوهیدرات را بدست داد و بیشترین میزان پتاسیم در تیمار تنش خشکی 14 روز پس از سبز شدن حاصل شد. صفات وزن تر و میزان سدیم و کربوهیدرات نیز در تیمارهای هیدروپرایمینگ و آلتراسونیک دارای بیشترین مقادیر بودند. در نهایت پیشنهاد شد جهت بدست آوردن حداکثر عملکرد و افزایش شاخص های مهم رشدی در ذرت مبارزه با علف های هرز و همچنین آبیاری بموقع انجام شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلتراسونیک #پتاسیم #سطح برگ #وزن صد دانه #هیدروپرایمینگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)