پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
زهرا شبانی [پدیدآور اصلی]، منوچهر قلی‌پور[استاد راهنما]، محمد بنایان اول [استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]، حمید عباس دخت[استاد مشاور]
چکیده: برگ‏ها اندام‏های اصلی فتوسنتزکننده هستند و تولید سطح برگ از عوامل مهم در جهت انتقال انرژی و فرآیند تجمع ماده خشک در گیاه زراعی می‏باشد. سطح برگ یکی از مهمترین متغیرهایی است که در بررسی رشد و شبیه‏سازی بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و اکولوژیکی از جمله فتوسنتز، تعرق و بیلان انرژی مورد استفاده قرار می‏گیرد و متغیری کلیدی برای مطالعات فیزیولوژیکی است از این رو، شبیه‏سازی دقیق و صحیح تغییرات زمانی شاخص سطح برگ ، اولین ضرورت در کلیه مدل‏های شبیه‏سازی رشد گیاهان زراعی است. نیتروژن و کربن نیز از جمله عناصری هستند که نقش بسزایی در رشد و نمو گیاهان دارند. بنابراین تعیین روابط دقیق و ساده‏ای که بتوانند سطح برگ گیاهان را مدل‏سازی کنند، در مدل‏سازی رشد گیاهان نقش بسزایی دارد. برای این منظور آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 بر روی گیاه دارویی موسیر انجام شد. آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی با دو عامل نیتروژن (در چهار سطح 100، 200، 250، 300 کیلوگرم در هکتار) و وزن غده موسیر (10-20گرم و 20-30گرم) در 3 تکرار انجام گرفت. برای تخمین سطح برگ این گیاه ابعاد برگ (طول و عرض برگ)، وزن خشک بوته و برگ اندازه‏گیری و درجه حرارت تجمعی لازم با استفاده از داده های هواشناسی محاسبه شد. جهت بدست آوردن بهترین مدل برای تخمین سطح برگ گیاه موسیر، از روابط مختلفی شامل مدل حاصل از رابطه بین ابعاد برگ و سطح برگ، رابطه بین درجه روز رشد و تغییرات سطح برگ با استفاده از تابع بتا، مدل‏سازی سطح برگ با در نظرگرفتن اثر کربن روی سطح برگ و ایجاد رابطه سطح برگ با میزان نیتروژن ورودی استفاده گردید. بین تمام مدل‏های مورد ارزیابی در این آزمایش مدل (+0.999(W2 LA=0.00005(W2)2، دقیق‏ترین تخمین )0/0MSD= ,1 R2=) و مــــــدل کمترین دقت را در تخمین )742/92MSD= ,733/0 R2=) سطح برگ موسیر داشتند. در این میان مدل پیش‏بینی‏کننده‏ی اثر نیتروژن روی سطح برگ دقت (49/4% ,RMSE=999/0 R2=) بیشتری نسبت به مدل اثر کربن (44/39%RMSE= ,733/0 R2=) داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‏سازی سطح برگ #سطح ویژه برگ #نسبت وزن برگ #ابعاد برگ #درجه روز رشد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)