پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
محبوبه بصیری [پدیدآور اصلی]، منوچهر قلی‌پور[استاد راهنما]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، بهنام کامکار [استاد مشاور]
چکیده: این تحقیق به منظور بررسی ویژگی‏های نموی گیاه ارزن مرواریدی در 6 تاریخ کاشت (10 تیر، 20 تیر، 30 تیر، 9 مرداد، 19 مرداد و 29 مرداد) طی سال‏های زراعی 86-1385 در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود (بسطام) اجرا شد. آزمایش به صورت طرح بلوک‏‏های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. این آزمایش به منظور بررسی عکس‏العمل گیاه به دما و فتوپریود در تاریخ‏های مذکور کشت گردید. برای کمی کردن واکنش سرعت سبز شدن به دما و سرعت پنجه‏دهی به دما و طول روز از توابع متعددی استفاده شد که در بین آن‏ها مدل خطی ساده برای سرعت سبز شدن و تابع درجه دوم-لجستیک به عنوان تابع برتر برای مرحله پنجه‏دهی انتخاب شدند. با استفاده از توابع برتر، دمای پایه برای مرحله سبز شدن و دماهای پایه و مطلوب و طول روز بحرانی و ضریب حساسیت به طول روز برای مرحله پنجه‏دهی تعیین شدند. دمای پایه برآورد شده توسط مدل خطی ساده برای سبز شدن 5/15 درجه سانتی‏گراد بود. دمای پایه و مطلوب برای مرحله پنجه‏دهی 4/9 و 35 درجه سانتی‏گراد محاسبه شد. مقدار دمای سقف در این مطالعه به طور ثابت 45 درجه سانتی‏گراد فرض شد. طول روز بحرانی و ضریب حساسیت به طول روز برآورد شده در گیاه ارزن مرواریدی به ترتیب 45/14 ساعت و0483/0- بود. تعداد روز بیولوژیک موردنیاز از کاشت تا سبز شدن بین 2/1 تا 42/1، سبز شدن تا پنجه‏دهی بین 16/1 تا 42/4 رز بیولوژیک تخمین زده شد. بررسی اثرات دما و طول روز بر مرحله پنجه‏دهی ارزن مرواریدی نشان داد که واکنش این گیاه به طول روز از نوع روزکوتاه اختیاری است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزن مرواریدی #فنولوژی #دما #طول روز #روز بیولوژیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)