پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
سید محمد رضا میرکتولی [پدیدآور اصلی]، منوچهر قلی‌پور[استاد راهنما]، بهنام کامکار [استاد راهنما]، محمدرضا عامریان[استاد مشاور]، مهدی رحیمی[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی تاثیر میزان کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویای رشد نامحدود رقم DPXو همچنین تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک سویا در هر یک از دوره های فنولوژیک رشد این گیاه،آزمایشی در تابستان سال 1386 در مزارع شهر علی آباد،استان گلستان و در قالب طرحهای بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در هر تکرار،کرت ها به 8 رژیم آبیاری مختلف (تیمارهای مطالعاتی) اختصاص داده شد. کاشت بذور در ردیف هایی به فاصله ی 50 cm با تراکم 40 بوته در متر مربع،به روش هیرم کاری و با ردیف کار انجام شد. کمبود آب سبب تسریع مراحل نمو زایشی گردید.به این ترتیب تیمارهای تحت تنش آبیاری برای طی مراحل زایشی خود به تعداد روز کمتری نیاز داشتند. صفات مرفولوژیکی گیاه نظیر ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی، تعداد گل و تعداد غلاف در گیاه، تحت تاثیر تنش کم آبی قرار گرفتند.مقدار تاثیر تنش خشکی بر هر یک از این صفات به درجه ی اعمال تنش و زمان اعمال تنش (مراحل فنولوژیکی)بستگی داشت. مقدار عملکرد دانه و اجزاء عملکرد سویا نظیر تعداد دانه در غلاف،تعداد غلاف در گیاه و وزن هزار دانه نیز تحت تاثیر تنش کم آبیاری قرار گرفتند.تاثیر کاهش وزن هزار دانه در کاهش عملکرد از دیگر اجزای عملکرد مشهودتر بود. وزن خشک کل گیاه نیز با اعمال تنش خشکی در تیمارهای مختلف کاهش یافت.تنش به ترتیب در مراحلR6،R4 و R7 بیشترین خسارت و کاهش عملکرد را به دنبال داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خشکی #عملکرد سویا #شاخص های رشد #مراحل فنولوژی #محتوی روغن و پروتئین دانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)