پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مرتضی حسینی [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، مصطفی حیدری[استاد راهنما]، حمید عباس دخت[استاد مشاور]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد مشاور]
چکیده: از آنجائیکه خشکی به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدودکننده ی رشد و تولید گیاهان زراعی شناخته شده و موجب تغییر در برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه می شود، استفاده از تکنولوژی های جدید و غیر مخرب جهت کاهش خسارات ناشی از تنش های محیطی و افزایش عملکرد از راه حل های نوین در کشاورزی محسوب می شود. همچنین استفاده از پیش تیمار بذور توسط محلول های مختلف پرایم به بذور گیاهان جهت افزایش سرعت و درصد جوانه زنی کمک نموده و در نهایت باعث استقرار بهتر و سریع تر گیاهچه ها می گردد. جهت بررسی این موضوع پژوهشی در مرحله آزمایشگاهی با هدف تأثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه ذرت در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 1392 به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح تنش خشکی شاهد- آبیاری کامل، قطع آبیاری در 3 هفته قبل گلدهی، قطع ابیاری در 3 هفته بعد آبیاری و اسید سالیسیلیک در پنج سطح شاهد، 500، 1000، 1500 و 2000 میکرومولار می باشد. نتایج حاصل از مرحله آزمایشگاهی نشان می دهد که پرایمینگ بر اکثر مؤلفه های جوانه زنی به طور معنی داری اثر گذاشت بطوری که اعمال پرایمینگ بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه در سطح 1% معنی دار شد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که اعمال تنش خشکی در مرحله 3 هفته قبل و بعد گلدهی موجب کاهش کلروفیل، محتوی نسبی آب ، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و موجب افزایش نشت یونی گردید. پیش تیمار بذور با اسید سالیسیلیک تأثیر مثبت معنی داری بر سرعت سبز شدن، کلروفیل، محتوی آب نسبی، ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و شاخص سطح برگ داشت. اثر متقابل اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر کلروفیل، وزن خشک کل و ارتفاع بوته معنی دار شد. به طور کلی پیش تیمار اسید سالیسیلیک باعث افزایش ماده خشک در ذرت و تخفیف اثرات تنش خشکی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرایمینگ #وزن خشک #ذرت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)