پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مریم قائدی ارجنگی [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، محمدرضا عامریان[استاد راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]، حسن مکاریان[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی مطالعه تلفیقی گیاه زراعی و علف های هرز تحت تاثیر پرایم مضاعف ویو، هالوهاردنینگ پرایمینگ و سطوح تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت زودرس، آزمایشی در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود واقع در بسطام انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار صورت انجام شد. فاکتورها شامل هالوهاردنینگ با دو سطح )پرایمینگ و عدم پرایمینگ( در پتانسیل 1- بار و امواج اولتراسونیک در دو سطح شاهد و2 دقیقه در معرض تابش با فرکانس 12 کیلوهرتز، همچنین کود نیتروژن به مقدار 350 کیلوگرم در هکتار در سه سطح تقسیط ( بعد از سبز شدن دانه، یک هفته قبل از گلدهی و بعد از پرشدن دانه) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که پرایمینگ توانست روی صفات ارتفاع بوته، قطر بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، وزن هزاردانه، کلروفیل، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک وشاخص برداشت تاثیر معنی داری داشته باشد. اثر اصلی تقسیط کود نیتروژن روی تمامی صفات اثر معنی داری داشت .اثرات متقابل سه گانه هالوهاردنینگ، ویوپرایمینگ و تقسیط نیتروژن بر صفات ارتفاع بوته، قطر بلال، ردیف دانه در بلال، وزن هزاردانه، کلروفیل کل، محتوای آب نسبی و عملکرد بیولوژیک معنی دار شد .در این آزمایش ذرت رشد خوبی نشان داده و توانست بر علف های هرز غلبه کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرایمینگ #تقسیط نیتروژن #ذرت #هالوهاردنینگ #ویوپرایمینگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)