پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حیدر واحد مطلق [پدیدآور اصلی]، احمد غلامی[استاد راهنما]، فرزانه بهادری [استاد مشاور]، حمید رضا اصغری[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی تاثیر کود دامی، میکوریزا و اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار آزمایشی در قالب فاکتوریل در 3 تکرار در مرکز تحقیقات شهر شهمیرزاد در سال 1395 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل میکوریزا در دو سطح مصرف و عدم مصرف، کود حیوانی در دو سطح صفر و 20 تن در هکتار و اسید هیومیک در سه سطح صفر، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که میکوریزا، کود حیوانی و اسید هیومیک وزن خشک ریشه، ساقه، برگ و گل همیشه بهار را افزایش داد. کاربرد میکوریزا به همراه کود حیوانی و تیمار کاربرد میکوریزا و عدم کاربرد کود حیوانی سبب افزایش ارتفاع گیاه شد. استفاده از کود حیوانی و میکوریزا تعداد گل در بوته را افزایش داد. ترکیب تیماری مصرف میکوریزا به همراه 20 تن در هکتار کود حیوانی و 5 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک بالاترین میزان کلروفیل a را نشان داد. بررسی نتایج نشان داد که بالاترین میزان کلروفیل b مربوط به ترکیب تیماری عدم کاربرد کود حیوانی و کاربرد میکوریزا بود. استفاده از اسید هیومیک و میکوریزا توانست کلروفیل کل و کارتنوئید را تا سطح معنی داری ارتقا دهد. کاربرد همزمان کود حیوانی و میکوریزا درصد کلونیزاسیون ریشه را بهبود داد. درصد اسانس تحت تاثیر میکوریزا و اسید هیومیک افزایش یافت. ترکیب تیماری مصرف میکوریزا به همراه 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و عدم کاربرد کود حیوانی، بالاترین درصد ژرماکرن را نشان داد. ترکیب تیماری عدم مصرف میکوریزا به همراه کاربرد 20 تن در هکتار کود حیوانی و 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک، بالاترین درصد آلفا بیسابولن را دارا بود. بالاترین درصد کامفور در گیاهانی به ثبت رسید که 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک را به همراه عدم مصرف میکوریزا و عدم کاربرد کود حیوانی دریافت کرده بودند. از آن جایی که در زراعت گیاهان دارویی برای حفظ کیفی گیاه نباید از کودهای شیمیایی استفاده کرد با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق برای افزایش تولید گیاه همیشه بهار استفاده از میکوریزا و اسید هیومیک پیشنهاد می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تلقیح #کود حیوانی #اسید هیومیک #همیشه بهار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)