پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فرزانه عاشوری گرو [پدیدآور اصلی]، حمید عباس دخت[استاد راهنما]، احمد غلامی[استاد مشاور]
چکیده: به منظور مطالعه تاثیر پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا چشم بلبلی در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال 1395 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل سه سطح تنش خشکی بر پایه ی دور آبیاری 7، 10 و 14 روز به عنوان فاکتور اصلی و تیمار پرایمینگ در چهار سطح عدم پرایمینگ، هورمون پرایمینگ با اسید آبسزیک ، خیساندن بذور به مدت ده ساعت در محلول آب مقطر به همراهppm 100 از هورمون آبسزیک اسید با نسبت 50 درصد وزن بذر در دمای 25 درجه سانتی گراد، هورمون پرایمینگ با جیبرلیک اسید، خیساندن بذور به مدت ده ساعت در محلول آب مقطر به همراه ppm100از هورمون جیبرلیک اسید با نسبت 50 درصد وزن بذر در دمای 25 درجه سانتی-گراد و هیدرو پرایمینگ خیساندن بذور به مدت ده ساعت در آب مقطر با نسبت 50 درصد وزن بذردر دمای 25 درجه سانتی گراد به عنوان فاکتور فرعی لحاظ شدند. تیمار پرایمینگ قبل از کاشت بذور انجام شد. تیمار تنش بعد از استقرار کامل بوته ها شروع و تا پایان فصل رویش ادامه داشت. در این آزمایش تنش خشکی باعث کاهش ارتفاع ساقه، وزن خشک ساقه، آب نسبی برگ ، کلروفیل a و عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی شد. در تیمار هورمون پرایمینگ با جیبرلیک اسید و عدم پرایمینگ با افزایش دور آبیاری پایداری غشای پلاسمایی افزایش پیدا کرد. استفاده از پرایمینگ همراه تنش خشکی باعث پایداری بیشتر غشای پلاسمایی شد. انجام پرایمینگ بخصوص تیمار جیبرلیک اسید باعث افزایش وزن خشک برگ شد. در دور آبیاری 10 و 14 روز میزان فلاونوئید افزایش پیدا کرد. پرایمینگ و تنش خشکی اثر افزایشی روی فلاونوئید گذاشتند. تیمار هورمون پرایمینگ با آبسزیک اسید و هیدروپرایمینگ در دور آبیاری 14 روز باعث افزایش طول غلاف شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آبسزیک اسید #جیبرلیک اسید #لوبیا چشم بلبلی #تنش خشکی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)