پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
الیاس رضایی [پدیدآور اصلی]، حسن مکاریان[استاد راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد مشاور]، احمد غلامی[استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی مخلوط اسیدهای آمینه بر برخی صفات رشدی و عملکرد دانه سه رقم سورگوم (Sorghum bicolor L.)، در رقابت با علف‌های هرز آزمایشی در سال زراعی 98-1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه رقم سورگوم (ارسک، اسپیدفید و پگاه) به عنوان فاکتور اول، محلول‌پاشی مخلوط اسیدهای آمینه با نام مگافول (شاهد یا عدم کاربرد، کاربرد یک و دو لیتر در هکتار) به عنوان فاکتور دوم و مدیریت علف هرز در دو سطح وجین و عدم وجین علف هرز به عنوان فاکتور سوم بودند. نتایج نشان داد با کاربرد اسیدآمینه محتوای کلروفیل a، b و کاروتنوئید سورگوم افزایش معنی داری نسبت به شاهد پیدا کرد. بیشترین محتوای نسبی آب برگ در تیمار وجین علف هرز و کاربرد دو لیتر اسیدآمینه مشاهده شد. با کاربرد اسیدآمینه قطر ساقه، ارتفاع و شاخص سطح برگ سورگوم افزایش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد. کاربرد اسیدامینه باعث افزایش معنی دار در پروتئین دانه و برگ گردید. بیشترین درصد پروتئین دانه و برگ در رقم ارسک مشاهده شد که به ترتیب برابر 5/9 و 8/7 درصد بودند. بیشترین عملکرد علوفه خشک به میزان 5/17 تن در هکتار در تیمار وجین علف هرز و کاربرد دو لیتر اسیدآمینه بدست آمد که افزایشی معادل 10 درصدی نسبت به تیمار شاهد داشت. بیشترین عملکرد دانه سورگوم به میزان 9/7 تن در هکتار با کاربرد دو لیتر اسید امینه در شرایط وجین علف هرز بدست آمد که افزایش 5/29 درصدی نسبت به شاهد نشان داد. کمترین وزن خشک علف هرز در رقم ارسک و کاربرد دو لیتر اسیدامینه مشاهده شد. بطور کلی علف های هرز باعث کاهش صفات مختلف اندازه گیری شده در این آزمایش گردید اما کاربرد اسیدآمینه با بهبود رنگدانه های فتوسنتزی، محتوای نسبی آب برگ و صفات زراعی گیاه توانست وضعیت رشدی گیاه و قابلیت رقابت آن را با علف های هرز بهبود دهد. براساس نتایج این آزمایش کاربرد اسیدآمینه و استفاده از ارقام با قابلیت رقابت بیشتر به عنوان راهبردهای غیر شیمیایی می تواند در جهت نیل به اهداف کشاورزی پایدار در تولید علوفه و دانه سورگوم نقش ایفا نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغذیه برگی #قابلیت رقابت #گیاه علوفه ای #
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)