گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژی

محمدحسین احمدی
فناوریهای انرژی
رتبه علمی: دانشیار

پوریا اکبرزاده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
رتبه علمی: دانشیار

علی جباری مقدم
تبديل انرژي
رتبه علمی: دانشیار

علی خالقی
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار

علی سررشته داری
تبدیل انرژی (سیالات)
رتبه علمی: استادیار

محمد محسن شاه مردان
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استاد

محمد ضامن
تبدیل انرژی- سیستمهای انرژی
رتبه علمی: استادیار

علی عباس نژاد
تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار

محمد حسن کیهانی
حرارت و سیالات (Heat & Fluids)
رتبه علمی: استاد

اکبر ملکی
مدلسازی انرژی
رتبه علمی: دانشیار

محمود مهرگان
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استاد
[ مدیر گروه]

احمد نظری
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار

محسن نظری
مکانیک سیالات، تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار

محمود نوروزی
تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار

گروه جامدات و طراحی کاربردی

حبیب احمدی
مهندسي مكانيك/طراحي كاربردي
رتبه علمی: استاد

حمید رضا ایپک چی
طراحي كاربردي
رتبه علمی: استاد

مهدی بامداد
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

محمد جعفری
جامدات
رتبه علمی: دانشیار

ناصرالدین سپهری
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

علیرضا شاطرزاده
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

مهدی قنّاد کهتوئی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

مسعود مهدی زاده رخی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

محمد باقر نظری
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

مصطفی نظری
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

سید مجتبی واردی کولایی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

گروه ساخت و تولید

هادی پروز
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

سید وحید حسینی
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

مهدی حیدری
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

سید هادی قادری
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

مهدی گردویی
ساخت و توليد
رتبه علمی: دانشیار

محمد مهدی ملکیان
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

مهدی وحدتی
(ساخت و تولید)
رتبه علمی: استادیار

گروه هوا فضا

سید مهدی حسینی فراش
مکانیک
رتبه علمی: استادیار

رامین ذاکری
مهندسی هوافضا-آیرودینامیک
رتبه علمی: استادیار

سید علی سینا
مهندسی هوافضا
رتبه علمی: استادیار

مسلم صبوری
مهندسی هوافضا
رتبه علمی: استادیار

اساتید پیشکسوت

اردشیر کرمی محمدی
گرایش سیستم های دینامیکی و ارتعاشات - طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

احمد مددی
حرارت وسیالات
رتبه علمی: مربی

سیدمجید هاشمیان
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار

مدعو

محمد حسین احسانپور

رتبه علمی: مربی

مهدی اخیانی

رتبه علمی: مربی

مسعود حیدری

رتبه علمی: مربی

حسین طاهری

رتبه علمی: مربی

مهدی ملائین
طراحی كاربردی (مكانیک جامدات)
رتبه علمی: مربی