گروه جامدات و طراحی کاربردی

حبیب احمدی
مهندسي مكانيك/طراحي كاربردي
رتبه علمی: استاد

حمید رضا ایپک چی
طراحي كاربردي
رتبه علمی: استاد

مهدی بامداد
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

محمد جعفری
جامدات
رتبه علمی: دانشیار

ناصرالدین سپهری
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

علیرضا شاطرزاده
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

مهدی قنّاد کهتوئی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

مسعود مهدی زاده رخی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

محمد باقر نظری
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

مصطفی نظری
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

سید مجتبی واردی کولایی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار