گروه ساخت و تولید

گروه ساخت و تولید در یک گرایش کارشناسی (ساخت و تولید) و یک گرایش کارشناسی ارشد (ساخت و تولید) فعالیت دارد.

عنوان توضیحات مقطع
مهندسی ساخت و تولید کارشناسی ارشد
مهندسی ساخت و تولید کارشناسی