گروه ساخت و تولید و مکاترونیک

گروه ساخت و تولید و مکاترونیک در یک گرایش کارشناسی (ساخت و تولید) و دو گرایش کارشناسی ارشد (ساخت و تولید و مکاترونیک) فعالیت دارد.

عنوان توضیحات مقطع
مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد
مهندسی ساخت و تولید کارشناسی ارشد
مهندسی ساخت و تولید کارشناسی